ملت ایران» شاید باورش هم برای شما سخت باشد اما این سارق مسلح با سرقت خود احمقانه ترین سرقت مسلحانه سال ۹۱ رقم زد. البته این سارق فراری است اما رویای سرقت ۴ هزار میلیاردی او خیلی زود بر باد رفت. این دزد اسلحه ای را زیر لباسش مخفی کرد و وارد بانک " م " شعبه پل آهنچی قم شد. او نگاهی به اطراف انداخت. از مامور محافظ بانک هیچ خبری نبود. مقابل یکی از صندق های بانک ایستاد و فیشی چهار هزار میلیارد تومانی را به کارمند بانک داد تا به حسابش واریز کند.

زمانی که کارمند درخواست پول کرد، او اسلحه اش را به سمتش گرفت و گفت: " اگر دوست نداری بمیری این کار را انجام بده. " کارمند بانک که شوکه شده بود سعی کرد سارق مسلح را قانع کند که واریز این مبلغ امکان پذیر نیست. سرانجام پس از چانه زنی بسیار دزد مسلح راضی می شود مبلغ درخواستی را به ۴۰۰ میلیون تومان کاهش بدهد.

دزد ناشناس بعد از اطمینان از واریز پول رسید را گرفت و از بانک خارج شد. او سریع خود را به بانک دیگری رساند تا این پول را برداشت کند. کارمند بانک وقتی حساب او را چک کرد گفت که پولی در حساب ندارد. دزد مسلح رسید بانک اول را به او نشان داد که بعد از گرفتن پرینت حساب مشخص شد، چند ثانیه بعد از سرقت این پول دوباره از حساب متهم برداشت شده است.

متهم این بار به بانک دیگری رفت و یکراست سراغ مدیر شعبه رفت و علت برداشت پولش را جویا شد. مدیر بانک هم بی اطلاع از همه جا با شعبه آهنچی تماس گرفت. در آن زمان ماموران در بانک در حال تحقیق بودند. رفتار رئیس شعبه کافی بود تا عامل احمقانه ترین سرقت مسلحانه سال از محل فرار کند.