به گزارش ملت ایران به نقل از عصر ایران، یک نوجوان در جمع مسافران منتظرقطار مترو، پس از افتادن کتابش بر روی ریل، برای برداشتن آن وارد محوطه ریلی می شود که همزمان با برخورد قطار مترو روبه رو می شود.

قبل از این دلیل این حادثه افتادننوجوانبر روی ریل به دلیل ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده بود که صحیح نیست.

اینمسافرهم اکنون زنده است. او توسط ماموران و شماری از مردم از بیرون از سکو جابجا و در حال انتقال به مراکز پزشکی است.