پلیس سریلانکا از کشف بقایای ۹ جسددفنشده درباغچهیک خانه مسکونی نواحی شمالی این کشور خبر داد.

«آجیت روآنا»، سخنگوی پلیس محلی سریلانکا گفت: اهالی این خانه روز گذشته(جمعه) در حال مرتب کردن باغچه شان بودند که به وجود بقایای ایناجسادپی بردند.

روانا افزود: تاکنون بقایای اجساد ۹ تن کشف و برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی فرستاده شده است.

این کشف تنها چند روز پس از آن اتفاق افتاد که مقامات سریلانکایی از افزایش تعداد اجساد کشف شده در قبرهای دسته جمعی ناشناخته خبر دادند.

بنابر اعلام پلیس سریلانکا، اتفاق روز گذشته جدیدترین مورد از کشف گورهای دسته جمعی در یک منطقه جنگی سابق در این کشور بوده است.