ملت ایران:یک زن باردار که صاحب دو فرزند پسر بود زمانیکه فهمید دوقلوهایی که باردار است پسر هستند خود را از بالای یک صخره پایین انداخت.
" آنا " ۳۵ ساله خود یک پرستار در یک بیمارستان خصوصی بود و هنگامیکه توسط انجام سونوگرافی متوجه شد بچه هایش پسر هستند دست به این کار احمقانه زد.

گفته میشود چند ماه قبل از این اتفاق او همه جا فقط به دختر بچه ها توجه میکرد و رابطه اش را با دوستانی که دختر داشتند به خاطر حسادت به آنها ترک کرده بود. او زمانیکه فهمید بچه ها پسر هستند قصد داشت آنها را از بین ببرد اما زمانیکه موفق نشد تصمیم گرفت دست به خود کشی بزند.

تصویر: خودکشی عجیب زنی ساله بخاطر پسر دار شدن!
این زن ایرلندی روزهای آخر بارداری خود را سپری میکرد و قرار بود به زودی دوقلوها طی یک عمل سزارین متولد شوند.

همسرش میگوید اگرچه او خیلی ناراحت بود اما من فکر نمیکنم او هرگز دست به چنین کار احمقانه ای زده باشد و خواهان بازبینی پرونده با احتمال قتل است.
این زن در اوایل ۲۰ سالگی اش به افسردگی مبتلا شد و در سال ۲۰۰۴ طی یک بارداری ناموفق این افسردگی شدت پیدا کرد.

پرداد