ملت ایران: این حادثه در خیابان درکه، خیابان کوهسار رخ داد.
محمد علی گودرزی رئیس ایستگاه ۶۴ دراین باره گفت: آتش نشانان در محل حادثه یک دستگاه خودرو سواری واژگون را مشاهده کردند که در هنگام حرکت از شمال به جنوب خیابان کوهسار به علت نامعلومی در حاشیه خیابان واژگون شده بود.

آتش نشانان بی درنگ ضمن قرار دادن علائم هشدار دهنده برق خودرو را قطع کرده و از نشت بنزین نیز جلوگیری کردند و با برگرداندن خودرو به حالت اولیه و همچنین پاکسازی خیابان از شیشه های خرد شده محل را ایمن سازی کردند.

راننده خودرو سواری و سرنشین آن قبل از رسیدن نیروهای عملیات از خودرو خارج شده بودند و در این حادثه به آنها آسیبی وارد نشد.