ملت ایران:یکی از شهروندان قمی در هنگام برش دادن همبرگر با بند انگشت انسان در آن مواجه شده است.