ملت ایران:این مرد ۲۷ ساله پس از اینکه بدنش در درون آتش میسوخت، در کمال خونسردی خود را به درب مدرسه ای رساند تا دیگران شعله های آتشی را که او در آن میسوخت را خاموش کنند.

نکته ای که همگان را به حیرت واداشته کمال خونسردی فرد بوده که علیرغم آنکه در آتش میسوخت آرامش خود را حفظ کرد تا دیگران شعله های آتش را خاموش کنند.