در نخستین بررسی ها مشخص شد زن جوان بر روسری خفه شده است.
پس از تحقیقات مقدماتی جسد برای تعیین علت اصلی مرگ و شناسایی هویت مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد.
همزمان با کشف جسد، پسر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی از ناپدید شدن مرموز مادرش به نام اشرف خبر داد. با بررسی این شکایت مشخص جسد کشف شده متعلق به اشرف بوده است.
روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه ای شد و کارآگاهان در جریان تحقیقات خود دریافتند که مقتول با خواهرزاده همسرش به نام حسن رابطه پنهانی داشته و آخرین بار قرار بوده به دیدن او برود.
با کشف این سرنخ حسن دستگیر شد که در بازجویی ها منکر قتل اشرف شد. این در حالی بود که اولیای دم همچنان اصرار داشتند او قاتل اشرف است.
بازپرس جنایی سرانجام پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفرس استان تهران فرستاد.
با اتوجه به انکار متهم ونبود مدرکی علیه او قضات شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری پرونده را از موارد لوثتشخیص داده و از اولیای دم خواستند برای اثبات مجرم بودن متهم۵۰ نفر از بستگانشان را برای مراسم قسامه به دادگاه معرفی کنند. اما اولیای دم در فرصت اعلام شده موفق به این کار نشدند.
سرانجام امروز مراسم قسامه از سوی متهم و برادرش انجام شد وآنها ۵۰ بار برای بیگناهی حسن قسم خوردند.