ملت ایران: این حمله روز شنبه در یکی از خیابان های ناامن شهر بورنو واقع در شمال شرقنیجریهروی داد.

یکی از مقامات امنیتی این حمله را " خونسردانه و وحشیانه " توصیف کرد. مجروحان به بیمارستانی در شهر مایدوگوری منتقل شده اند.

یک راننده که اجساد به جا مانده در خیابان را دیده بود، گفت قربانیان به شکل وحشیانه ای به قتل رسیده بودند. روی اجساد بسیاری از آنها جای گلوله دیده می شد.

حملات خشونت آمیز در شهر ناآرام بورنو چندان نادر نیست. شمال شرق نیجریه از زمانی که ارتش در ماه مه عملیاتی تهاجمی را آغاز کرد، در وضع فوق العاده به سر می برد. در این منطقه گروه بوکو حرام قیام کرده و خواستار جدایی است.