شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، یکی از سخنگویان شهری دورتموند گفت عملیات خنثی سازی بدون پیچیدگی خاصی پیش رفت.

البته برای این عملیات، پیش از ظهر ۲۰ هزار نفر از منطقه خطر که شعاع ۱.۵ کیلومتری محل کشف بمب را در برمی گرفت، تخلیه شدند و پس از خنثی شدن آن توانستند بعدازظهر به خانه های شان بازگردند.

این بمب هنگام عکسبرداری هوایی در یکی از مناطق صنعتی کشف شد.

پنهان ماندن بمبی به این بزرگی بسیار به ندرت اتفاق می افتد. در دورتموند این سومین بمب کشف شده از این نوع است.