به گفته ماموران امداد شهر " اِگِزه "، یک هواپیمای کوچک که سرنشینان آن چترباز بوده اند، در حوالی شهر " مارشووِلِت " در یک مزرعه سقوط کرد.

هر ده سرنشین این هواپیما در این حادثه جان خود را از دست داده و هیچ کس جان سالم بدر نبرده است.

این هواپیما از فرودگاه تامپلو بلند شده و قرار بود چتربازانش را در منطقه فرنلمون رها کند.