او در این باره می گوید: ۱۸سال پیش با خانواده ام تصمیم گرفتیم جسد او را در خانه نگه داریم تا نوه ام که در آن زمان ۲سال بیشتر نداشت پس از اینکه بزرگ شد صورت پدرش را ببیند. گفتنی است او طی ۴سال نخست جسد پسرش را در شرایط سردخانه ای نگه داشت اما پس از آن مجبور شد هر روز جسد را با مایعات خاصی شست وشو دهد تا سیاه نشود. افزون بر این زن یاد شده هر سال در روز تولد پسرش لباس های نو بر تن او می کند.