به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین پارک ملی بمو ۴۸ هزار هکتار وسعت دارد و یکی از مناطق چهارگانه طبیعی در استان فارس است.
این پارک ملی دارای ۱۱۲ گونه جانوری ۶۹ گونه پرنده و ۲۱ گونه پستاندار، ۱۹ گونه خزنده و ۳ گونه دو زیست و همچنین گونه های مختلف گیاهی است.
در لحظه مخابره خبر ماشین های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش موجود در ابن پارک مشاهده شد.