ارون اوانس ۲۵ساله از روی خودرو هایی که ۳۰مایل بر ساعت سرعت دارند پشتک می زند.

دارنده رکورد پرش از روی خودروهای در حال حرکت کتاب گینس در این باره می گوید: برای زمان پرش یک نقطه خاص را انتخاب می کنم و هنگامی که خودرو به سمتم آمد روی آن نقطه پرش خود را انجام می دهم در غیراین صورت ممکن است دچار حادثه شوم.

گفتنی است ارون هنگامی که ۵سال داشت و فیلمی از بروس لی دید آرزوی چنین پرشی را در سر پرورانده بود.