ملت ایران:بانک مرکزی که بر اساس ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور امتیاز انتشار پول رایج کشور را بر عهده دارد به مناسبت مبعثپیامبر گرامی اسلام(ص) اسکناس پنج هزار ریالی با طرح جدید منتشر می کند.