ملت ایران: یارانه نقدی مرحله بیست و هشتم(خرداد ماه جاری) دوشنبه به حساب سرپرست خانوار واریز و این مبلغ سه شنبه(۲۱ خرداد) قابل برداشت خواهد بود.
مبلغ یارانه به ازای هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و طبق روال سابق پرداخت خواهد شد.