به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ سایر تلویزیون ها به شرح زیر می باشد:

مدل

نمایشگر

قیمت. تومان

Samsung LED ۵۵ES۷۷۷۰

۵۵ اینچ

۸.۵۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۷۷۷۰

۴۰ اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۵۵ES۷۷۵۰

۵۵ اینچ

۸.۰۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۶ES۷۷۵۰

۴۶ اینچ

۴.۸۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۵۵ES۶۹۸۰

۵۵ اینچ

۷.۴۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۶ES۶۹۸۰

۴۶ اینچ

۴.۵۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۶۹۸۰

۴۰ اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۶۹۶۰

۴۰ اینچ

۳.۱۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۵۵ES۶۹۵۰

۵۵ اینچ

۶.۸۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۶۹۵۰

۴۰ اینچ

۲.۸۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۶ES۵۹۶۰

۴۶ اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۵۹۶۰

۴۰ اینچ

۲.۶۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۸۸۸۰‎

۴۶ اینچ

۵.۷۱۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۵۵ES۸۸۸۰‎

۵۵ اینچ

۹.۵۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۷۷۷۰‎

۴۰ اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۷۷۷۰‎‎

۴۶ اینچ

۵.۳۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۵۵ES۷۷۷۰‎‎

۵۵ اینچ

۷.۵۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۵۵ES۶۹۸۰

۵۵ اینچ

۷.۴۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۶۹۸۰

۴۶ اینچ

۴.۴۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۶۹۸۰

۴۰ اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۶۹۶۰

۴۰ اینچ

۳.۱۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۶۹۵۰

۴۶ اینچ

۳.۶۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۶۹۵۰

۴۰ اینچ

۲.۸۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۳۲ES۶۹۵۰

۳۲ اینچ

۱.۷۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۵۹۶۰

۴۶ اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۵۹۶۰

۴۰ اینچ

۲.۶۰۰. ۰۰۰

Samsung PLASMA ۵۱E۶۹۵۰

۵۱ اینچ

۴.۴۰۰. ۰۰۰

Samsung Plasma PS۵۱E۴۹۵۰

۵۱ اینچ

۲.۷۵۰. ۰۰۰

مدل

نمایشگر

قیمت. تومان

Sony LED KDL - ۴۶EX۶۵۰

۴۶ اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۴۰EX۶۵۰

۴۰ اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۴۰HX۷۵۰

۴۰ اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۴۶HX۷۵۰

۴۶ اینچ

۶.۱۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۵۵HX۷۵۰

۵۵ اینچ

۹.۰۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۶۵HX۹۲۵

۶۵ اینچ

۲۳.۰۰۰. ۰۰۰

Sony LED KD - ۸۴X۹۰۰۰‎

۸۴ اینچ

۸۰.۰۰۰. ۰۰۰

مدل

نمایشگر

قیمت. تومان

X. VISION LED LE - ۴۶KD۴۰

۴۶ اینچ

۳.۴۰۰. ۰۰۰

X. VISION LED ۴۷K۳D۱۰۰

۴۷ اینچ

۲.۹۸۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۳۲KD۳۰

۳۲ اینچ

۱.۲۵۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۴۲KD۲۰

۴۲ اینچ

۱.۹۰۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۳۲KD۲۰

۳۲ اینچ

۱.۲۰۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۲۴D۲۰

۲۳ اینچ

۶۰۰.۰۰۰

X. VISION LED LE - ۴۲KD۳۰

۴۲ اینچ

۱.۹۵۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۲۲D۲۰

۲۱ اینچ

۵۳۰.۰۰۰

X. VISION LED LE - ۴۲KD۴۰

۴۲ اینچ

۲.۰۵۰. ۰۰۰

مدل

نمایشگر

قیمت. تومان

LG LED ۵۵LM۹۶۰۰۰

۵۵ ایچ

۹.۲۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۹۶۰۰۰

۴۷ اینچ

۵.۳۵۰. ۰۰۰

LG LED ۷۲LM۹۵۰۰۰

۷۲ اینچ

۲۱.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۲۰۰۰

۴۷ اینچ

۳.۷۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LS۵۷۰۰۰

۴۷ اینچ

۳.۵۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LS۵۷۰۰۰

۴۲ اینچ

۳.۴۸۰. ۰۰۰

LG LED ۵۵LM۷۶۱۰۰

۵۵ اینچ

۸.۱۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۷۶۱۰۰

۴۷ ایچ

۴.۶۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۷۶۱۰۰

۴۲ اینچ

۳.۵۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۶۱۰۰

۴۲ اینچ

۳.۱۶۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۶۱۰۰

۴۷ اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۶۹۰۰

۴۲ اینچ

۳.۱۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LS۴۶۰۰۰

۴۲ اینچ

۲.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۵۵LM۶۴۱۰۰

۵۵ اینچ

۶.۸۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۴۱۰۰

۴۷ اینچ

۴.۰۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۴۱۰۰

۴۲ ایچ

۳.۰۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۵۸۰۰۰

۴۲ اینچ

۲.۸۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۵۸۰۰۰

۴۷ اینچ

۳.۷۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۶ES۶۹۶۰

۴۷ اینچ

۴.۰۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۷۱۰۰

۴۷ اینچ

۴.۲۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۷۱۰۰

۴۲ اینچ

۳.۲۸۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۶۱۰۰

۴۷ اینچ

۴.۱۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۶۱۰۰

۴۲ اینچ

۳.۱۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LS۴۶۱۰۰

۴۲ اینچ

۲.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۸۶۰۰۰

۴۷ اینچ

۵.۰۷۰. ۰۰۰

LG LED ۵۵LM۸۶۰۰۰

۵۵ اینچ

۸.۹۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LS۳۴۰۰۰

۴۲ اینچ

۲.۰۵۰. ۰۰۰

مدل

نمایشگر

قیمت. تومان

Panasonic LED TH - L۳۲DT۳۰

۳۲ اینچ

۲.۳۵۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۲E۳۰

۴۲ اینچ

۳.۵۰۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۲ET۵

۴۲ اینچ

۵.۱۰۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۷ET۵

۴۷ اینچ

۶.۴۵۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۷E۵

۴۷ اینچ

۵.۵۰۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۲E۵

۴۲ اینچ

۳.۹۲۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۵۵ET۵

۵۵ اینچ

۹.۱۰۰. ۰۰۰

Panasonic Viera LED L۳۷DT۳۰

۳۷ اینچ

۲.۹۵۰. ۰۰۰

Panasonic Viera LED L۳۲DT۳۰

۳۲ اینچ

۲.۳۵۰. ۰۰۰

Panasonic LED Viera TH - L۴۲E۳۰

۴۲ اینچ