به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ سایر مدل ها به شرح زیر می باشد:

Apple

قیمت

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۶۴

۲,۵۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۳۲

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۱۶

۱,۹۰۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۶۴

۲,۰۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۳۲

۱,۷۳۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۱۶

۱,۳۹۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۶۴

۳,۳۵۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۳۲

۳,۱۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۱۶

۲,۶۹۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۶۴

۳,۱۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۳۲

۲,۷۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۱۶

۲,۴۲۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۶۴

۲,۶۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۳۲

۲,۳۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۱۶

۲,۰۲۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۶۴

۲,۵۲۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۳۲

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۱۶

۱,۸۵۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۴S. ۱۶

۲,۱۵۰, ۰۰۰