گروه اقتصادی- طهماسب مظاهری  درباره تصمیم اخیر دولت در خصوص بخشنامه اخیر بانکی و آزادی بانک‌ها در خرید و فروش ارز بازار آزاد، اظهار داشت: این بخشنامه، یک تصویر برای دولت به وجود می‌آورد که نرخ ارز آزاد، نرخی قابل قبول است.

وی افزود: بر این اساس، به نظر من این کار به نوبه خود، اقدامی مثبت خواهد بود؛ چراکه توجه به مساله نرخ ارز به عنوان ابزاری اقتصادی را نشان می‌دهد.

وزیر اسبق اقتصاد در خصوص برنامه‌های دولت، تصریح کرد: در طول 3 سال گذشته در این زمینه سیاست‌ها و برنامه‌هایی مشخص وجود داشته است؛ به نحوی که قیمت ارز به‌عنوان عاملی برای کنترل تورم، با تزریق ارز حاصل از صادرات نفت پایین نگه داشته است.

مظاهری عنوان کرد: در صورتی هم که بیش از این کاهش نیافته، به دلیل تصمیم دولت نبوده است. در واقع از عدم توانایی دولت نشات می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من در این اواخر مجموعه دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ ارز به وسیله تزریق ارز نفتی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای پایین آوردن تورم را کنار بگذارد و حقایق را درباره قیمت ارز قبول کند.

مریم فکری