در نشست کارشناسان صندوق های ضمانت صادرات عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای(OECD )پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری ایران، با اجماع به کاهش ریسک کشورمان وبهبود رتبه اعتباری از ۷ به رتبه ۶ رای مثبت دادند.

براساس طبقه بندی ریسک اعتباری کشورها توسط سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه ای، کشورها به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پر ریسک تقسیم شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در دولت اصلاحات در گروه چهار این سازمان قرار داشت که در دولت‌های بعد، پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به رتبه هفت تنزل یافت.

گروه ریسک کشورها تعین کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس های خارجی است. از این رو اتخاذ سیاست مناسب پولی، ارزی وتجاری به منظور کاهش رتبه ریسک کشوری باید در دستور کار قوای سه گانه قرارگیرد.