ارزش بورس اوراق بهادار در تاریخ 25 اردیبهشت اعلام شد.

بورس اوراق بهادار

شاخص کل ▲76,144
شاخص صنعت ▲63,612
شاخص50شرکت فعالتر ▲3,048
شاخص آزاد شناور ▲84,371
شاخص 30 شرکت بزرگ ▲3,114
شاخص بازار اول ▲53,010
شاخص بازار دوم ▲168,124