بانک مرکزی با ارائه گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1395 اعلام کرد: در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5918 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در فروردین ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیکت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

حجم معاملات مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵.۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با هم ۵۲.۵ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۴، ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، 2 و 14 به ترتیب با سهم ۹.۵، ۸.۴ و ۶.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است ۶۸.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۱۰، ۱۵، ۸، ۱۱، 7 و ۱۸) بوده و 12 منطقه دیگر تنها ۳۱.۳ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 1 (معادل ۵.۸ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 14 (معادل ۵.۹) درصد تعلق دارد.

در فروردین ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال 1395 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع معادل ۱۵.۸ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۵.۲ و 14 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، ۵۷.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تحولات اجاره بهای مسکن

در فروردین ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد می باشد.

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال 1395 به ترتیب معادل ۵.۹ هزار واحد مسکونی و ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به مزان ۲۰.۴ و ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. هرچند در فروردین ماه سال جاری حجم معاملات مطابق روال همه ساله و تحت تاثیر تعطلات نوروز با کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه 1394 مواجه گردید، با این حال رشد تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، حکایت از تداوم رونق معاملاتی حاکم شده بر بازار مسکن از ابتدای زمستان سال 1394 دارد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردین ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد.