بیژن حاج محمدرضا : اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور مخالفت خود را با هر گونه دو نرخی یا چند نرخی شدن قیمت بنزین اعلام کرده و معتقدیم که اینکار دوباره بسترهای ایجاد فساد را در سیستم سالم سازی شده توزیع سوخت ایجاد می کند.

وی افزود: سیستم های ما برای سال 86 است و هرگونه تغییر دوباره برای دو نرخی یا سه نرخی کردن بنزین به معنای تغییر تمامی سیستم ها است.

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس برای دو نرخی شدن بنزین به حق و ناحق شدن در توزیع این فرآورده می انجامد، گفت: وقتی مشخص شود که تا یک مقدار با کارت سوخت یک خودرو می توان با نرخ پایه سوخت گیری کرد و بیشتر از آن مقدار باید سوخت را با نرخ بیشتر خرید، این مسئله نیازمند این است که آلارمهایی در سیستم طراحی کنیم تا یک خودرو نتواند با کارت سوخت خودرویی دیگر سوخت گیری کند و دوباره بازار اجاره کارت سوخت یا تخلفاتی از این قبیل راه بیفتد.

وی ادامه داد: باید به گونه ای تنظیمات صورت گیرد که نتوان با اعمال دستکاری هایی سیستم را دور زد و بایدها و نبایدهای بسیاری نیاز است تا این گونه مصوبات اجرایی شود و نرخ سوختی که پس از گذر از مراحل بسیار، تک نرخی شده دوباره به سیستم های دو نرخی یا چند نرخی باز گردد.

حاج محمدرضا با بیان اینکه مخالف عرضه بنزین با نرخ تمام شده نیستیم، گفت: اگر دولت یا مجلس تصمیم بگیرد بنزین را گران کند حتما بر اساس بررسی هایی این تصمیم را می گیرند، ما مخالفتی نمی کنیم؛ اما این تصمیم را بر پایه همین بنزین تک نرخی بگیرند، چرا می خواهند با دو نرخی یا چند نرخی کردن بنزین، پیچیدگی های غیرضروری را به سیستم تحمیل کنند که هزینه های بعدی برای مردم در پی داشته باشد.

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت تصریح کرد: من معتقدم که دولت و مجلس در تصمیم چند نرخی کردن بنزین باید بازنگری کنند و تمامی تصمیماتشان را بر پایه تک نرخی ماندن بنزین بگذارند.