اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در آیین گشایش چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در محل نمایشگاه های بین المللی تهران با بیان این که در رویکرد های پنج گانه اقتصاد مقاومتی به اقتصاد دانش بنیان پرداخته شده است، افزود: همه رویکردها متناسب با شرکت های دانش بنیان است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه جهت گیری اصلی اقتصاد این است که دانش در آن حرف اصلی را بزند، ادامه داد: باید دولت رویکردهای دقیقی را تدوین کند تا بتوانیم به اقتصاد دانش بنیان برسیم.