معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: تغییرات در فیش حقوقی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را تکذیب می کنم.

محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: برای دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، هیچ تغییری در فیش حقوقی آن‌ها نسبت به سال گذشته نداشته ایم.

وی تصریح کرد: مبلغ بن ماهیانه کارگران و مزایای انگیزشی همان 110 هزار تومان است و هیچ کاهشی در سال جدید نداشته ایم.

زدا گفت: افزایش هزینه بیمه کارفرمایان را نیز تکذیب می کنم در واقع هیچ کاهش و افزایشی در این بخش نسبت به سال گذشته نداشته ایم.