پس از برگزاری جلسه هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا آقایان سید محمد علی سید ابریشمی و امیر حسین قناتی به عضویت در هیات مدیره سایپا منصوب شدند.

 این دو عضو جدید هیات مدیره جایگزین آقایان سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و حسن عموزاده شده اند.

در این جلسه سید محمد علی سید ابریشمی به عنوان رئیس هیات مدیره سایپا تعیین شد.

گفتنی است پیش از این سید ابریشمی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده است و امیر حسین قناتی در حال حاضر مدیر کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد که به عضویت هیات مدیره سایپا منصوب شده اند.