در هفته ای که گذشت تعداد 10291 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش20236 میلیارد ریال در 613 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 10.4، 6.5 و 4.3 درصد کاهش را نسبت به هفته قبل تر تجربه کرد.
ارزش معاملات نرمال نیز در این مدت به 20236 میلیارد ریال و حجم معاملات معاملات نرمال به 10291 میلیون سهم رسید که به ترتیب با 6.5 و 10.4 درصد کاهش را نشان می دهد و تعداد 338511 برگه اوراق مشارکت هم به ارزش 340 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 92.8 و 93 درصد کاهش داشته است.
این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز در هفته ای که گذشت با 2673 واحد افزایش به رقم 73684 واحد رسید و شاخص بازار اول هم با 1639 واحد افزایش به رقم 51055 واحد و شاخص بازار دوم با 7180 واحد افزایش به عدد 164148 واحد رسیدند که به ترتیب با 3.32 و 4.57 درصد افزایش مواجه شدند.
همچنین گروه های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با 15.89 درصد، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 14.40 درصد، استخراج کانه های فلزی با 11 درصد، فلزات اساسی با 10.55 درصد، خدمات فنی و مهندسی با 9.61 درصد و مواد و محصولات دارویی با 7.71 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.