مرکز آمار ایران گزارش داد: شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل پائیز 1394 به عدد ۱۸۹.۱ رسید که نسبت به فصل گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کاهش داشته است.

بخشهای زیر به ترتیب بیش ترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته اند:

شاخص قیمت بخش «صنایع تولید زغال سنگ - پالایشگاه های نفت» با ۲.۹ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۶۰.۱، بیش ترین تاثیر را در کاهش شاخص کل فصل پائیز در سال جاری داشته است. رشته فعالیت «تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده» با ۳.۰ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است.

از سویی، شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی با ۶.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۷۲.۶ رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در کاهش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت تولید محصولات اولیه آهن و فولاد با ۶.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است.

همچنین شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با ۱.۰ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۲۳۵.۳، رتبه سوم تاثیرگذاری در کاهش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت های کشتار دام و طیور با ۱۷.۷ درصد و تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار با ۲.۹ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته اند.

بخش های تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار با ۲۵.۱ درصد، تولید منسوجات با ۱.۳ درصد و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه های بعدی را در کاهش شاخص کل داشته اند.

بر پایه این گزارش، شاخص قیمت مربوط به بخش تولید سایر وسایل حمل و نقل نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.