ابوالفضل فتح الهی با اشاره اینکه 18گروه عضو مشاغل سخت و زیان آور هستند گفت: این گروه ها در فهرست کارهای سخت و زیان آور قرار دارند. تأمین اجتماعی قصد دارد به صورت یکسویه 6گروه را از فهرست کارهای سخت و زیان آور خارج کند.

وی بیان کرد: در شورای عالی حفاظت و فنی این‌ها بررسی و مقرر شده است این 6گروه از فهرست کارها و مشاغل سخت و زیان آور حذف شود. بعضی از این مشاغل ساختار سخت و زیان آور دارند، این اتفاق که رخ دهد، عده زیادی از کارگران که شرایط سخت و زیان آور داشتند و در این 6گروه شاغل هستند نمی توانند با شرایط سخت و زیان آور بازنشسته شوند، به جای اینکه با 20 سال بازنشسته شوند مجبور هستند که 30 سال خدمت کنند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: این مشاغل کارشناسی و بررسی شده بود، شرایط احراز سختی و زیان آور در آنها مشهود بود، بعضی از این مشاغل با مسائل مرتبط با آلودگی محیطی و شرایط سخت کاری مواجه هستند.

فتح الهی افزود: نمایندگان کارگران در حال رایزنی برای عدم حذف این 6گروه از لیست مشاغل سخت و زیان آور هستند؛ ولی اعضای شورای عالی حفاظت فنی تصمیماتی را گرفته اند. اگر قرار است این اتفاق بیفتد نباید به صورت یکجا بیفتد.آیین نامه ها زمانی قابلیت اجرا دارد که مطابق قانون باشد ولی متأسفانه سازمان قانون‌مند نیست.

وی بیان کرد: با حذف این 6 گروه از فهرست مشاغل سخت و زیان آور، بخشی از حقوق کارگران پایمال می‌شود. بعضی از کارگران مستقیماً‌ در معرض خطر هستند. این مشاغل در مدت‌های طولانی کارگر و شخص را مبتلا به امراضی می‌کند که تا آخر عمر با آن در ارتباط است. به واسطه همین است که تعدادی از کارگران در مشاغلی که مستقیماً‌ زیان آور هستند و کار آنها در آنجا استمرار دارد، مبتلا به انواع بیماری‌ها می‌شوند.

فتح الهی معتقد است: کارگران فعال در معادن، کارگران روده پاک‌کنی‌ها و دباغی‌ها،کارگران دامداری‌ها،کارگران پست برق،گاز، کارگران آسفالت کار،کارگران جوشکار، کارگران نساجی ها از جمله گروه هایی هستند که قرار است تأمین اجتماعی آنها را از لیست مشاغل سخت و زیان آور حذف کند.