صدور پروانه‌های ساختمانی باز هم کاهش یافت. آخرین آماری که در بخش ساخت و ساز منتشر شده است، نشان می‌دهد در پاییز سال ۹۳ تعداد پروانه ساختمانی در کل کشور به ۲۲ هزار و ۷۵۳ رسید که نسبت به فصل گذشته ۲۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴۵.۳ درصد کاهش یافته است.

این رکود در شهر تهران نیز مشاهده می‌شود. با وجود آنکه تا سال ۹۱ ساخت و ساز در تهران با چنان شتابی دنبال می شد که سرانجام منتهی به ۴۰۰ هزار واحد خالی از سکنه شد اما از این سال به بعد رکود سال به سال در بخش ساخت مسکن عمیق‌تر شد و در تهران عمیق‌تر از دیگر شهرهای کشور.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد در مدت مورد اشاره تعداد ۱۹۰۷ پروانه ساختمانی توسط شهرهداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۸.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۶.۹ درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود ۸.۴ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد.

۲۶ درصد از پروانه‌های صادر شده برای ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است. یعنی یک چهارم از ساخت و سازها را برج تشکیل می‌دهد. از مجموع پروانه‌های صادره برای احداثساختمان‌های مسکونی در حدود ۲۸.۵ درصد برای احداثساختمان‌های یک طبقه، ۲۰.۸ درصد برای احداثساختمان‌های دو طبقه، ۱۳.۲ درصد برای احداثساختمان‌های سه طبقه، ۱۱.۱ درصد برای احداثساختمان‌های چهار طبقه و ۲۶.۴ درصد برای احداثساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است.

پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان‌های مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که ۲۲.۷ درصد این پروانه ها برای احداثساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۳.۵ درصد برای احداثساختمان‌های بتون آرمه، ۲۱.۵ درصد برای احداثساختمان‌هایی با آجر و آهن و ۲.۳ درصد برای احداثساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.