پاساژ علاء الدین در خیابان جمهوری تا بامداد امروز به طور کامل تخلیه شد.

این پاساژ با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلیه شد و ظرف چند روز آینده طبقات غیرقانونی آن تخریب می شود.

گفته می شود طبقه منفی ۳ به طور کامل توسط ماموران شهرداری منطقه ۱۱ با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلیه شد.

این طبقه تغییر کاربری داده می شود به پارکینگ تبدیل می شود.