ملت ایران:مجید صنیعی، مدیرکل سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد: با توجه به این که ما در چاپ اسکناس محدودیت داریم و نمی توان بعد از اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی، مجوز چاپ اسکناس ۵۰۰ هزار یا یک میلیون ریالی را گرفت بنابراین خواه ناخواه بعد از اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی باید اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی چاپ شود.

وی با بیان اینکه طرح و برنامه این موضوع را به بانک مرکزی ارائه دادیم که با کلیات طرح موافقت شده است اظهار کرد: بعد از تایید وزارت اقتصاد و دارایی در سال جاری نسبت به چاپ و انتشار اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی اقدام می کنیم.

وی با بیان این که تولید اسکناس های درشت همیشه در بانک مرکزی مدنظر بوده است گفت: امکان چاپ انتشار اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی را در سال جاری خواهیم داشت.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی همچنین درباره راهکار جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی گفت: برنامه دراز مدت ما در این زمینه رفورم پولی است.