طی چند هفته گذشته دو سند توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شد. سند اول تحت عنوان بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی منتشر شد که عمدتا تحلیلی از وضعیت موجود و مشکلات اقتصاد کشور بود و سند دوم تحت عنوان سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۹۳ و ۹۴ بود که سیاست های و برنامه های اجرائی در آن ارائه شده است. نگارنده در هر دو مرحله نقدی را بر این دو سند نوشتم که مجموعه ان به شرح زیر است. البته از آنجا که دو سند مکمل هم هستند نقد سند اول در مورد سند چارچوب فکری حاکم بر سند دوم هم مصداق دارد:
نقد سند اول
در سند اول تحلیل گذشته براساس سه دوره زمانی: سال های نیمه دوم دهه ۸۰(سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)؛ از دی ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲ و از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر، انجام شده بود که نقد آن بصورت فهرست وار به شرح زیر است:
۱ - در تحلیل ها هیچ اشاره ای به مسائل بسیار تاثیرگذار زیر نشده است:
الف - مسئله بهره وری منفی تمام عوامل و افت بیشتر آن در دوره اول مورد بررسی و تاثیر آن بر رکود
ب - نحوه خصوصی سازی و اثرات ان بر روی کاهش بهره وری و تخریب تولید
ج - فروپاشی نظام اداری در دوره اول مورد بررسی و تاثیر آن بر ضعف تصمیم گیری و انحراف تصمیمات و تخصیص منابع و اثر آن بر تشدید رکود
د - گسترش فساد و رانت جوئی و نقش آن هم در واردات بی بندوبارانه رسمی و غیررسمی و تاثیر منفی آن بر تولید ملی و همچنین نقش آن در انحراف منابع بانکی به امور غیر مولد. و عدم توجه به اینکه بدون توجه و مقابله گسترده با این فساد توسعه یافته و گروه های ذینفع چگونه می توان جریان منابع مورد نظر برای رفع رکود را به مسیر درست هدایت کرد و تصمیمات را اجرائی نمود.
ه - تاثیر سوء مدیریت و فروپاشی مدیریتی در واحدهای تولیدی دولتی و نیمه دولتی و خصولتی بر وضعیت تولید این بنگاه ها و تاثیر منفی آن بر بنگاه های وابسته به آنها در دوره مورد بررسی
و - مسئله بی بند و باری در واردات و کاهش تعرفه های وارداتی. البته به نظر می رسد تفکر حاکم بر این نوشته هیچ اعتقادی به حمایت های تعرفه ای ندارد و تنها و تنها از طریق نرخ ارز می خواهد بر جریان واردات و رقابت تولید داخلی بر آن اثر بگذارد. البته با این پارادوکس جدی هم مواجه است که با جهش عظیم نرخ ارز در اواخر دوره دوم و در دوره سوم مورد بررسی عل القاعده بر مبنای این تفکر باید تمام مشکل رکود حل شده باشد و مسئله مورد بررسی آن سالبه به انتفاع موضوع باشد. ضمنا نگارنده همیشه نسبت به روائی تاثیر مثبت نرخ ارز بر صادرات و خصوصا تولید در ایران تردید داشته و دارم و در مقاطع مختلف به دوستان پیشنهاد کرده ام که لازم است مطالعه ای در این مورد انجام شود که ترکیب تولیدات و صادرات ایران کدام است و واکنش آن نسبت به نرخ ارز چیست؟
ز - سفرهای استانی در دوره اول مورد بررسی و هزینه های این سفرها و خصوصا پروژه های بی مطالعه که بسیاری از آنها نیز نیمه تمام مانده است و اثرات آن بر وضعیت و مطالبات و قدرت وام دهی بانک ها.
۲ - در تحلیل ها تاثیر افزایش قیمت انرژی در دوره های مختلف کاملا نادیده گرفته شده است در صورتی که بخشی از تورم همه دوره های مورد بررسی و نیز بخش قابل توجهی از رکود مربوط به این مسئله است، مدل های اقتصادی اثبات می کنند که در شرایطی که در فرایندهای تولیدی و در صنعت، کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل صفر باشد(که در ایران اینچنین است)، افزایش قیمت حامل های انرژی موجب رکود - تورمی و یا تشدید آن می شود. ضمنا در مورد انرژی فرض ضمنی این متن این است که این مشکل تنها از طریق راه کار قیمتی قابل حل است، در صورتی که نه مدل های اقتصادی و نه تجربیات جهانی و نه تجربه داخلی(پس از مرحله اول هدفمندی) این مسئله را تائید نمی کنند.
۳ - در دوره سوم مورد بررسی افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش حداقل دستمزد، افزایش نرخ مالیاتی، افزایش نرخ ارز مبادله ای، افزایش نرخ بهره، اتفاق افتاده است و به عبارتی تقریبا تمام نهاده ها و هزینه های تولیدکنندگان افزایش یافته است که توجهی به آن نشده است.
۴ - اقتصاد ایران یک اقتصاد تجارت محور است که این تجارت محوری در ده سال گذشته نیز تشدید شده است بالا بودن هزینه های مبادلاتی به ضرر بخش تولید است هر برنامه ضد رکود باید برای این مسئله و نحوه تخصیص پاداش های اقتصادی به تولید و تجارت پاسخ داشته باشد.
۵ - مسئله بهره وری و کاهش دائمی آن از معضلات بزرگ اقتصاد ایران است و در شرایط رکود تورمی برای مقابله با رکود ضمن اجتناب از تزریق نقدینگی و تورم، یک راه حل اتکاء به رشد ناشی از بهره وری است که پتانسیل عظیمی هم برای آن وجود دارد و در این میان ارتقاء بهره وری انرژی می تواند در اولویت باشد. تنها اشاره ضعیفی به مسئله بهره وری انرژی شده است.
۶ - در قسمت پایانی تحرک بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه های اقتصادی پیشرو از راه کارهای خروج از رکود شناخته شده است در صورتی که مطالعات گذشته مبتنی بر جداول داده - ستانده نشان می دهد که بخش های مذکور کمترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش ها دارا هستند و باید مشخص شود که با چه استنادی بعنوان بخش های پیشرو شناخته شده اند.
۷ - نا مناسب بودن فضای کسب و کار و بی ثباتی اقتصادی از جمله مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد سرمایه گزاری در کشور به نظر می رسند. هر برنامه ای برای رشد سرمایه گزاری باید تحلیل خود را در این موارد ارائه داده و راه کارهای مناسب را پیشنهاد نماید.
۸ - تحلیل ارائه شده در بسته پیشنهادی در مورد شرایط اقتصادی کشور، عمدتا بر مبنای تئوری های اقتصاد کلاسیک و نه مبتنی بر واقعیات اقتصادی، شواهد عینی و مطالعات میدانی است ولذا با توجه به پیچیدگی های اقتصاد ایران به نظر می رسد که به هیچ وجه کافی برای رسیدن به راه کار نیست، به عنوان مثال بسیاری از مشکلاتی که تولیدکنندگان و سرمایه گزاران از آن می نالند اصولا در این تحلیل مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر می رسد که برای رسیدن به تحلیل دقیق و شناخت عوامل رکود و اُفت سرمایه گزاری به بررسی های دقیق تری نیاز است.
نقد سند دوم
۱ - در بخش سیاست های ارزی برای حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی با بنگاه های خارجی، تنها بر سیاست نرخ ارز تاکید شده است در صورتی که روش های دیگری مانند روش های تعرفه ای هم وجود دارد که همه کشورها از آن استفاده می کنند و نکته مهم این که این تاکید بر سیاست نرخ ارز سیاست های این بخش را دچار تعارض نموده است چرا که بر اساس تعریف ارائه دهندگان(که فاقد پشتوانه مطالعاتی نیز هست)، حفظ وضعیت رقابتی ایجاب خواهد کرد که نرخ ارز مرتبا متناسب با نرخ تورم افزایش یابد در صورتی که در این متن کرارا بر ثبات نرخ ارز تاکید شده است.
۲ - در مقدمه ارتقاء بهره ری بسیار مهم تلقی شده اما در سیاست ها غیر از ارتقاء بهره وری انرژی مطلبی در نظر گرفته نشده است.
۳ - در بخش انرژی منطق گازسانی به ۲.۵ میلیون خانوار روستائی و شهرهای کوچک مشخص نیست. با توجه به اینکه گازرسانی به روستاها مستلزم احداثخطوط انتقال گاز و خط وط لوله و شبکه گذاری و نصب انشعاب است، هزینه کرد آن باید از منطق اقتصادی برخوردار باشد. بسیاری از گازرسانی های گذشته به روستاها نیز زیر سئوال است. منظور این نیست که روستائیان و ساکنین شهرهای کوچک نباید از انرژی مناسب و رفاه برخوردار باشند بلکه منظور این است که گزینه گازرسانی با این مناطق با توجه به هزینه های مذکور باید با سایر گزینه های تامین انرژی مناسب برای این مناطق مقایسه گردد و بهترین گزینه انتخاب شود کما اینکه بند ۱.۴ در همین زمینه با بند ۱.۹ همین قسمت در تعارض است. در مورد گازرسانی به استان ای سیستان و بلوچستان نیز عینا همین بحثمطرح است. ضمن اینکه جنبه ضد رکدی اینگونه سرمایه گزاری در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گزاری چندان روشن نیست.
۴ - افزایش تولید گاز از پارس جنوبی به میزان ۱۰۰ میلیون مترمکعب(ذکر نشده ولی علی القاعده باید در روز باشد) در سال ۹۳ و همین میزان در سال ۹۴ به معنای به بهره براری رسیدن چهارفاز جدید میدان گازی پارس جنوبی در سال ۹۳ و همین میزان در سال ۹۴ است که با توجه به مشکلات موجود بسیار دور از ذهن بنظر می رسد.
۵ - افزایش تولید از میادین مشترک غرب کارون به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نیز در این مدت قابل تحقق بنظر نمی رسد.
۶ - باید توجه داشت که ۵۰۰ میلیون دلار صادرات جدید گاز با توجه به قیمت های فعلی قابل فروش حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز و تامین گاز برای ۲.۵ میلیون خانوار جدید با متوسط مصرف سالانه خانوار(حدود ۲۳۰۰ مترمکعب در سال)، بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارد که تقاضای سیستان و بلوچستان را نیز باید به آن اضافه نمود.
۷ - تکمیل ظرفیت های خالی صنعت پتروشیمی که در حال حاضر بدلیل کمبود خوراک(عمدتا گازطبیعی) زیر ظرفیت کار می کنند، اقدام خوبی است اما توسعه بیشتر صنعت پتروشیمی نیاز به تجدید نظر جدی دارد. صنعت موجود پتروشیمی با مشکلات اساسی مواجه است و فارغ نقشه راه بوده و هست، که تبیین آن خارج از حوصله این مختصر است.
۸ - با توجه به جهت گیری و هدف خاص این سیاست ها اولا - با مصوبات برنامه و بودجه های سالانه نباید منافات داشته باشد و ثانیا - نسبت هر سیاست با رکود و جنبه ضد رکودی بودن آن باید کاملا روشن باشد و از این جهات باید بررسی تطبیقی دقیق تری صورت گیرد در غیر اینصورت مغایرت در تصمیمات و مصوبات خود یک مشکل جدید خواهد بود.
۹ - در پایان لازم به توجه است که با توجه به جهت گیری و هدف خاص این سیاست ها اولا - با مصوبات برنامه و بودجه های سالانه نباید منافات داشته باشد و ثانیا - نسبت هر سیاست با رکود و جنبه ضد رکودی بودن آن باید کاملا روشن باشد و از این جهات باید بررسی تطبیقی دقیق تری صورت گیرد در غیر اینصورت مغایرت در تصمیمات و مصوبات، خود یک مشکل جدید خواهد بود. بعنوان مثال جنبه ضد رکودی گازرسانی به ۲.۵ میلیون خانوار و امثال آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گزاری چندان روشن نیست.
۱۰ - وزراتخانه ها و دستگاه های مختلف باید در نهائی کردن این سند متحدا و یکپارچه به فکر نجات اقتصاد کشور از این بحران رکود خصوصا در بخش تولید باشند و نه این که به شکل جزیره ای از هر فرصتی برای حل مشکلات دستگاه خودشان(که البته کم هم نیست) استفاده کنند.