قسط هشتم بدهی های سررسید شده به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شد که به این ترتیب تمامی مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار دریافت شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: قسط هشتم بدهی های سررسید شده به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.
بر اساس توافق ایران و گروه ۱ + ۵ مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار بابت بدهی های کشور هند در قالب قسط هشتم، از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردید.
با احتساب واریز قسط هشتم، تمامی مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.