شاخص بورس تهران با وجود حمایت های دولتی بازهم با نزول مواجه شد. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند در صورتی که بسته خروج از رکود دولت برای نجات صنایع عملیاتی شود، بازهم امکان رشد شاخص وجود دارد ولی در حال وضعیت بورس چندان مطلوب نیست. طی یک ماه گذشته نیز بورس تهران روند نزولی داشته است.
طی ۲۲ روز کاری تیر ۹۳، ارزش معاملات در مقایسه با خرداد۹۳،۵۰ درصد کاهش یافت و از ۶۲۸۹۹ ریال به ۳۱۴۴۲ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۹ / ۱۴۱۱۸ میلیون سهم به ۱۱۴۷۴ میلیون سهم معادل ۱۹ درصد کاهش یافت.
براساس این گزارش، از ابتدای سال متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات به ترتیب برابر با ۶۶۴ میلیون سهم و ۳۳۶۲ میلیارد ریال بوده است. در تیر ۹۳، دفعات سهام برابر با ۱۳ درصد در مقایسه با خرداد ۹۳ کاهش یافت و از ۱۱۱۱ هزار دفعه به ۹۶۸ هزار دفعه رسید. شاخص بورس در پایان تیر ۹۳ نسبت به خرداد ۹۳، به میزان ۱۵۵۷ واحد برابر با ۲ درصد افزایش یافت و از ۷۲۹۶۹ واحد به ۷۴۵۲۶ واحد رسید. ارزش بازار در پایان تیر ۹۳ در مقایسه با خرداد ۹۳ به میزان ۴۶۱ میلیارد ریال کاهش یافت و از ۳۴۸۴۷۴۸ میلیارد ریال به ۳۴۸۴۲۸۸ میلیارد ریال رسید.
براساس معاملات نرمال، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود ۱۵۴۰۱ میلیارد ریال و معادل ۵۰ درصد از کل خرید ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها ۱۳۱۰۷ میلیارد ریال و در حدود ۴۲ درصد از کل فروش ها بود. براین اساس دراین ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان ۲۲۹۵ میلیارد ریال مثبت شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب ۴۹ و ۵۷ درصد از ارزش خرید و فروش بود.
یادآور می شود P / E بازار در پایان تیر ماه ۹۱ برابر با ۵.۸۰ مرتبه بوده است. همچنین در تیرماه بیش از ۱۹هزار کد معاملاتی جدید ایجاد شد. این رقم برای ۴ ماهه اول سال جاری به بیش از ۸۲ هزار کد معاملاتی جدید بالغ می شود.