رده بندی کیفی خودروهای تولیدی در خرداد ماه در حالی منتشر شد که در آن اشاره ای به این موضوع نشده بود که کدام خودروها در چه بخش هایی نمره منفی دارند.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هفته گذشته جدول رده بندی کیفی خودروهای تولیدی در خرداد ماه را منتشر کرد. با این حال در این رده بندی تنها میزان کلی نمره منفی خودروها منتشر شده و اشاره ای به جزییات نمره منفی هر خودرو نشده بود. در این زمینه ایسنا جزییات نمره منفی خودروها را به ترتیب کیفیت آن ها منتشر می کند.
براین اساس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر خودرو را براساس ۹ شاخص مورد بررسی کیفی قرار می دهد. این شاخص ها عبارتند از:
۱ - فنربندی، تعلیق و فرمان
۲ - موتور و انتقال قدرت
۳ - ترمز
۴ - تجهیزات الکتریکی
۵ - تزیینات
۶ - بدنه
۷ - رنگ
۸ - صداهای غیر عادی
۹ - نفوذ آب
در این زمینه خودروی پارس تندر به عنوان کیفی ترین خودروی تولیدی در خرداد ماه تنها در سه بخش تزیینات، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
تندر ۹۰ پارس خودرو نیز در بخش های موتور و انتقال قدرت، تزیینات، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
تندر ۹۰ ایران خودرو نیز در بخش های ترمز، تزیینات، بدنه، رنگ و صداهای غیر عادی نمره منفی داشته است.
پژو ۲۰۶ صندوق دار و پژو ۲۰۶ نیز در تمام بخش ها نمره منفی داشته اند. رانا هم در تمام بخش ها به جز فنربندی، تعلیق و فرمان و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
خودروی جک نیز در تمام بخش ها به جز فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
لیفان x۶۰ نیز در تمام بخش ها به جز فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب نمره منفی داشته است.
ام وی ام ۵۳۰ هم در تمام بخش ها به جز فنربندی، تعلیق و فرمان، صداهای غیر عادی و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
پژو پارس نیز در تمام بخش ها به جز ترمز و نفوذ آب نمره منفی داشته است. سمند و پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو نیز در تمام بخش ها دارای نمره منفی بوده اند.
پژو ۴۰۵ ایران خودرو خراسان نیز در تمام بخش ها به جز نفوذ آب نمره منفی داشته است. ام وی ام ۳۱۵ نیز در تمام بخش ها به جز ترمز دارای نمره منفی بوده است.
تیبا نیز در تمام بخش ها به جز ترمز و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است. ام وی ام x۳۳ نیز در تمام بخش ها به جز فنربندی، تعلیق و فرمان، صداهای غیر عادی و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
خودروهای پراید ۱۳۱ و ۱۳۲ نیز در تمام بخش ها دارای نمره منفی بوده اند.
۴۵۵۰۳