تورم تیر ماه با کاهش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۲۴.۲ درصد رسید. شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در تیر ماه سال جاری به ۱۸۹.۷ رسید.
براین اساس تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد ۲.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه در تیر ماه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱۴.۵ درصد رسید.
در عین حال تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی نرخ تورم به ۲۴.۲ درصد در اولین ماه تابستان رسید تا نسبت به خرداد ماه دو درصد کاهش یافته باشد.
بنا بر گزارش مرکز آمار، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در تیر ماه با رشد ۳.۲ درصدی به ۲۲۲.۹ رسید.
این درحالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه ۸.۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه آن ۳۱.۲ درصد گزارش شده است.
همچنین شاخص اصلی گروه خوراکی ها در تیر ماه به ۲۲۰.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در این گروه ۸.۲ درصد و تورم ۱۲ ماهه نیز ۲۷.۶ درصد بود.
بنابراین گزارش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز در تیر ماه سال جاری با رشد ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۷۸.۳ رسید.
این درحالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه ۱۸ درصد و تورم ۱۲ ماهه آن ۲۲.۲ درصد بوده است.
مرکز آمار در حالی از تورم ۲۴ درصدی تیر ماه خبر داد که بانک مرکزی نیز تورم این ماه را ۲۵.۳ درصد اعلام کرده بود.
۴۵۴۵