ملت ایران: یارانه نقدی مرحله بیست و هفتم مربوط به اردیبهشت ماه شنبه هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.
یارانه نقدی اردیبهشت ماه سال ۹۲ نسبت به یارانه سال گذشته تغییری نکرده است و به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز شد. در حال حاضر بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی می گیرند.