به گزارش ملت ایران به نقل ازباشگاه خبرنگارانقیمت انواع تلویزیون LED در بازار به شرح زیر است.

مدل

نمایشگر

قیمت. تومان

Samsung LED ۵۵ES۷۷۷۰

۵۵اینچ

۸.۵۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۷۷۷۰

۴۰اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۵۵ES۷۷۵۰

۵۵اینچ

۸.۰۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۶ES۷۷۵۰

۴۶اینچ

۴.۸۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۵۵ES۶۹۸۰

۵۵اینچ

۷.۴۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۶ES۶۹۸۰

۴۶اینچ

۴.۵۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۶۹۸۰

۴۰اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۶۹۶۰

۴۰اینچ

۳.۱۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۵۵ES۶۹۵۰

۵۵اینچ

۶.۸۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۶۹۵۰

۴۰اینچ

۲.۸۰۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۶ES۵۹۶۰

۴۶اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED ۴۰ES۵۹۶۰

۴۰اینچ

۲.۶۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۸۸۸۰

۴۶اینچ

۵.۷۱۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۵۵ES۸۸۸۰

۵۵اینچ

۹.۵۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۷۷۷۰

۴۰اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۷۷۷۰‎‎

۴۶اینچ

۵.۳۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۵۵ES۷۷۷۰‎‎

۵۵اینچ

۷.۵۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۵۵ES۶۹۸۰

۵۵اینچ

۷.۴۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۶۹۸۰

۴۶اینچ

۴.۴۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۶۹۸۰

۴۰اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۶۹۶۰

۴۰اینچ

۳.۱۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۶۹۵۰

۴۶اینچ

۳.۶۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۶۹۵۰

۴۰اینچ

۲.۸۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۳۲ES۶۹۵۰

۳۲اینچ

۱.۷۰۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۶ES۵۹۶۰

۴۶اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Samsung LED Smart ۴۰ES۵۹۶۰

۴۰اینچ

۲.۶۰۰. ۰۰۰

Samsung PLASMA ۵۱E۶۹۵۰

۵۱اینچ

۴.۴۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۴۰EX۶۵۰

۴۰اینچ

۳.۳۵۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۴۰HX۷۵۰

۴۰اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۴۶HX۷۵۰

۴۶اینچ

۶.۱۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۵۵HX۷۵۰

۵۵اینچ

۹.۰۰۰. ۰۰۰

Sony LED KDL - ۶۵HX۹۲۵

۶۵اینچ

۲۳.۰۰۰. ۰۰۰

X. VISION LED ۴۷K۳D۱۰۰

۴۷اینچ

۲.۹۸۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۳۲KD۳۰

۳۲اینچ

۱.۲۵۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۴۲KD۲۰

۴۲اینچ

۱.۹۰۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۳۲KD۲۰

۳۲اینچ

۱.۲۰۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۲۴D۲۰

۲۳اینچ

۶۰۰.۰۰۰

X. VISION LED LE - ۴۲KD۳۰

۴۲اینچ

۱.۹۵۰. ۰۰۰

X. VISION LED LE - ۲۲D۲۰

۲۱اینچ

۵۳۰.۰۰۰

X. VISION LED LE - ۴۲KD۴۰

۴۲اینچ

۲.۰۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۹۶۰۰۰

۴۷اینچ

۵.۳۵۰. ۰۰۰

LG LED ۷۲LM۹۵۰۰۰

۷۲اینچ

۲۱.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۲۰۰۰

۴۷اینچ

۳.۷۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LS۵۷۰۰۰

۴۷اینچ

۳.۵۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LS۵۷۰۰۰

۴۲اینچ

۳.۴۸۰. ۰۰۰

LG LED ۵۵LM۷۶۱۰۰

۵۵اینچ

۸.۱۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۷۶۱۰۰

۴۷ایچ

۴.۶۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۷۶۱۰۰

۴۲اینچ

۳.۵۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۶۱۰۰

۴۲اینچ

۳.۱۶۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۶۱۰۰

۴۷اینچ

۴.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۶۹۰۰

۴۲اینچ

۳.۱۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LS۴۶۰۰۰

۴۲اینچ

۲.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۵۵LM۶۴۱۰۰

۵۵اینچ

۶.۸۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۴۱۰۰

۴۷اینچ

۴.۰۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۴۱۰۰

۴۲ایچ

۳.۰۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۵۸۰۰۰

۴۲اینچ

۲.۸۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۵۸۰۰۰

۴۷اینچ

۳.۷۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۶ES۶۹۶۰

۴۷اینچ

۴.۰۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۷۱۰۰

۴۷اینچ

۴.۲۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۷۱۰۰

۴۲اینچ

۳.۲۸۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۶۶۱۰۰

۴۷اینچ

۴.۱۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LM۶۶۱۰۰

۴۲اینچ

۳.۱۵۰. ۰۰۰

LG LED ۴۲LS۴۶۱۰۰

۴۲اینچ

۲.۲۰۰. ۰۰۰

LG LED ۴۷LM۸۶۰۰۰

۴۷اینچ

۵.۰۷۰. ۰۰۰

LG LED ۵۵LM۸۶۰۰۰

۵۵اینچ

۸.۹۰۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۳۲DT۳۰

۳۲اینچ

۲.۳۵۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۲E۳۰

۴۲اینچ

۳.۵۰۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۲ET۵

۴۲اینچ

۵.۱۰۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۷ET۵

۴۷اینچ

۶.۴۵۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۷E۵

۴۷اینچ

۵.۵۰۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۴۲E۵

۴۲اینچ

۳.۹۲۰. ۰۰۰

Panasonic LED TH - L۵۵ET۵

۵۵اینچ

۹.۱۰۰. ۰۰۰

Panasonic Viera LED L۳۷DT۳۰

۳۷اینچ

۲.۹۵۰. ۰۰۰

Panasonic Viera LED L۳۲DT۳۰

۳۲اینچ

۲.۳۵۰. ۰۰۰

Panasonic LED Viera TH - L۴۲E۳۰

۴۲اینچ

۳.۴۵۰. ۰۰۰