نوع برند

قیمت

Nokia Lumia ۷۲۰

۱,۲۷۰, ۰۰۰

Nokia Lumia ۶۱۰

۶۷۰,۰۰۰

Nokia N۸

۱,۱۰۰, ۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۰

۳۶۰,۰۰۰

Nokia Lumia ۸۲۰

۱,۴۴۰, ۰۰۰

Nokia Lumia ۶۲۰

۹۳۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۱

۲۳۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۲

۲۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۵

۲۰۳,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۲

۲۲۲,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۰

۲۲۸,۰۰۰

Nokia ۱۱۲

۱۵۰,۰۰۰

Nokia ۱۱۰

۱۳۷,۰۰۰

Nokia ۱۰۱

۹۳,۰۰۰

Nokia ۱۰۰

۷۴,۰۰۰

Nokia ۷۰۱

۶۸۵,۰۰۰

Nokia ۶۰۳

۵۰۰,۰۰۰

Nokia ۵۰۰

۴۱۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۱

۳۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۰

۳۴۲,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۹

۳۰۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۸

۳۰۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۶

۲۵۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۵

۲۳۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۳

۳۹۳,۰۰۰

Nokia ۲۰۶

۲۲۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۰

۳۲۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۸

۳۱۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۹

۳۳۵,۰۰۰

Nokia ۸۸۰۰ Gold Arte

۷,۵۰۰, ۰۰۰

Nokia Lumia ۹۲۰

۲,۱۵۰, ۰۰۰

Nokia Lumia ۸۲۰

۱,۳۴۰, ۰۰۰

Nokia Lumia ۷۱۰

۷۰۵,۰۰۰

Nokia C۳

۳۱۵,۰۰۰

Nokia C۲-۰۵

۱۹۷,۰۰۰

Nokia C۲-۰۳

۲۵۷,۰۰۰

Nokia C۲-۰۱

۲۲۳,۰۰۰

Nokia X۲-۰۲

۲۱۷,۰۰۰

Nokia ۱۲۸۰

۶۴,۰۰۰

Nokia C۵-۰۳

۴۲۵,۰۰۰

Nokia C۲-۰۵

۱۸۸,۰۰۰

Nokia C۲-۰۳

۲۶۰,۰۰۰

Nokia X۲-۰۲

۲۲۰,۰۰۰

Nokia X۱-۰۱

۱۴۵,۰۰۰

Nokia ۶۰۳

۴۸۵,۰۰۰

Nokia ۵۰۰

۴۰۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۵

۲۵۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۶

۲۵۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۱

۳۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۰

۳۰۸,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۲

۲۲۲,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۰

۲۲۲,۰۰۰

Nokia ۱۲۸۰

۶۴,۰۰۰

Nokia C۲-۰۱

۲۲۲,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۲

۳۱۰,۰۰۰

Nokia ۲۰۶

۲۲۰,۰۰۰

Nokia ۷۰۱

۶۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۵

۲۲۲,۰۰۰

Nokia Lumia ۵۱۰

۶۰۰,۰۰۰

Nokia ۲۰۶

۲۳۰,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۱

۲۳۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۰

۳۶۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۹

۳۱۸,۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۱

۳۶۲,۰۰۰

Nokia E۹۰

۱,۵۰۰, ۰۰۰

Nokia C۲-۰۳

۲۶۵,۰۰۰

Nokia E۷

۹۷۰,۰۰۰

Nokia C۷

۸۵۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۵

۲۰۷,۰۰۰

Nokia C۲-۰۱

۲۳۴,۰۰۰

Nokia X۲-۰۲

۲۳۰,۰۰۰

Nokia Oro

۲,۰۰۰, ۰۰۰

Nokia X۱-۰۱

۱۶۴,۰۰۰

Nokia X۳-۰۲ Touch and Type

۴۱۰,۰۰۰

Nokia ۱۱۰

۱۴۹,۰۰۰

Nokia ۱۱۲

۱۶۰,۰۰۰

Nokia ۱۰۳

۶۷,۰۰۰

Nokia ۱۰۱

۹۴,۰۰۰

Nokia ۱۰۰

۷۳,۰۰۰

Nokia C۲-۰۰

۲۱۰,۰۰۰

Nokia C۱-۰۱

۲۱۰,۰۰۰

Nokia ۱۱۰

۱۵۰,۰۰۰

Nokia ۱۱۲

۱۶۰,۰۰۰

Samsung

Samsung i۹۲۷ Captivate Glide

۸۵۰,۰۰۰

Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III

۱,۶۰۰, ۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۹۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۶۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۴۱۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۴۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۵۷۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۲۷۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰.۸ GB

۱,۲۰۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰.۱۶ GB

۱,۳۱۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰.۳۲ GB

۱,۴۱۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Music

۵۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Music Duos

۵۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰.۱۶ GB

۱,۸۰۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note

۱,۶۱۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۲,۰۲۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۶۵۰, ۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۷۰,۰۰۰

Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini

۱,۰۳۵, ۰۰۰

Samsung Galaxy W I۸۱۵۰

۷۹۵,۰۰۰

Samsung B۷۳۵۰ Omnia PRO ۴

۸۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۵۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Beam

۱,۳۵۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۶۳۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۵۰,۰۰۰

Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini

۹۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۳۶۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۲۰, ۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰

۴۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۳۹۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۷۰, ۰۰۰

Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲

۲۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰

۴۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۸۵,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۰

۱,۲۲۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۱,۹۹۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note

۱,۶۲۵, ۰۰۰

Samsung S۳۸۵۰ Corby II

۲۷۸,۰۰۰

Samsung S۳۶۰۰

۲۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۸۵,۰۰۰

Samsung C۳۵۲۰

۱۸۶,۰۰۰

Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲

۲۰۳,۰۰۰

Samsung C۳۳۱۲ Duos

۲۱۰,۰۰۰

Samsung E۱۲۰۰ Pusha

۵۲,۰۰۰

Samsung E۱۱۹۰

۶۹,۰۰۰

Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III. ۱۶ GB

۱,۶۰۰, ۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۳۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۳۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۲,۰۱۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۴۰۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۷۰, ۰۰۰

Samsung S۵۶۱۰

۳۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۰۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۴۰,۰۰۰

Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲

۲۸۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۴۳۰, ۰۰۰

Samsung S۳۸۵۰ Corby II

۲۹۰,۰۰۰

Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III

۱,۵۰۰, ۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۱۵,۰۰۰

Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰

۴۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۲۰,۰۰۰

Samsung I۹۱۰۰ Galaxy S II

۱,۱۴۰, ۰۰۰

Samsung Star ۳

۲۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۱,۹۲۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۵۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۳۰,۰۰۰

Samsung C۳۳۱۲ Duos

۲۲۲,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۱۸۰, ۰۰۰

Samsung C۳۷۸۲ Evan

۲۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۸۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۴۲۰, ۰۰۰

Samsung S۳۸۵۰ Corby II

۳۱۰,۰۰۰

Samsung Rex ۶۰ C۳۳۱۲

۲۲۰,۰۰۰

Samsung E۱۲۰۰ Pusha

۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۵۰,۰۰۰

Samsung E۱۲۰۲

۶۵,۰۰۰

Samsung E۱۲۰۵

۵۵,۰۰۰

Samsung S۳۸۵۰ Corby II

۲۹۸,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۳۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۳۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۱۷۵, ۰۰۰

Samsung E۱۲۰۰ Pusha

۵۶,۰۰۰

Samsung E۱۱۵۰

۸۰,۰۰۰

Samsung C۳۳۰۰K Champ

۲۲۰,۰۰۰

Samsung C۳۳۱۲ Duos

۲۲۸,۰۰۰

Samsung C۳۵۲۰

۲۰۰,۰۰۰

Samsung E۱۱۹۰

۷۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۶۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰

۴۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۹۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۵۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۵۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۷۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۲۳۰, ۰۰۰

Samsung E۱۲۰۵

۶۷,۰۰۰

Samsung Galaxy Music Duos

۴۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Beam

۱,۳۵۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۶۳,۰۰۰

Samsung Galaxy W I۸۱۵۰

۷۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۵۰, ۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۳۷,۰۰۰

Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲

۳۱۰,۰۰۰

Samsung S۳۸۵۰ Corby II

۳۰۵,۰۰۰

Samsung S۵۶۱۰

۳۱۹,۰۰۰

Samsung S۳۶۵۰ Corby

۳۰۰,۰۰۰

Samsung S۳۶۰۰

۲۱۵,۰۰۰

Samsung S۵۲۳۰ Star

۳۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy W I۸۱۵۰

۷۷۰,۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۴۰,۰۰۰

Apple

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۱۲۸ GB

۳,۴۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۶۴ GB

۳,۰۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۳۲ GB

۲,۷۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۱۶ GB

۲,۳۶۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۱۲۸ GB

۳,۱۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۶۴ GB

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۳۲ GB

۲,۲۸۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۱۶ GB

۱,۹۸۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۶۴ GB

۲,۴۸۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۳۲ GB

۲,۲۸۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۱۶ GB

۱,۸۰۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۶۴ GB

۱,۹۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۳۲ GB

۱,۷۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۱۶ GB

۱,۴۵۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۶۴ GB

۳,۳۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۳۲ GB

۲,۹۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۱۶ GB

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۴S. ۶۴ GB

۲,۷۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۴S. ۳۲ GB

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۴S. ۱۶ GB

۲,۱۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi + ۴G. ۶۴ GB

۲,۹۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi + ۴G. ۳۲ GB

۲,۵۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi + ۴G. ۱۶ GB

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi. ۱۶ GB

۱,۸۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi. ۳۲ GB

۲,۱۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi. ۶۴ GB

۲,۴۰۰, ۰۰۰

HTC

HTC Sensation XL

۱,۴۰۰, ۰۰۰

HTC Sensation XE

۹۹۰,۰۰۰

HTC Explorer

۴۲۵,۰۰۰

HTC Sensation

۱,۰۵۰, ۰۰۰

HTC Status

۴۷۰,۰۰۰

HTC One XL

۱,۰۸۰, ۰۰۰

HTC Desire

۶۷۰,۰۰۰

HTC HD۲

۹۸۰,۰۰۰

HTC ChaCha

۴۹۰,۰۰۰

HTC Hero

۷۰۰,۰۰۰

HTC Legend

۶۰۰,۰۰۰

HTC Salsa

۵۱۰,۰۰۰

HTC HD mini

۳۷۰,۰۰۰

HTC Explorer

۴۴۰,۰۰۰

HTC ChaCha

۴۸۵,۰۰۰

HTC Desire VC

۱,۰۷۰, ۰۰۰

HTC Butterfly

۲,۶۰۰, ۰۰۰

HTC Desire SV

۱,۰۹۰, ۰۰۰

HTC Amaze ۴G

۱,۰۸۰, ۰۰۰

HTC One V

۷۵۰,۰۰۰

HTC One S

۱,۱۴۰, ۰۰۰

HTC One X

۱,۴۰۰, ۰۰۰

HTC One X +

۱,۷۵۰, ۰۰۰

HTC Desire X

۸۴۰,۰۰۰

HTC Windows Phone ۸S

۸۳۰,۰۰۰

HTC Windows Phone ۸X

۱,۳۶۰, ۰۰۰

HTC Rhyme

۶۵۰,۰۰۰

HTC ChaCha

۵۴۵,۰۰۰

HTC One SV

۱,۲۱۵, ۰۰۰

HTC Wildfire S

۴۶۰,۰۰۰

HTC Explorer

۴۱۰,۰۰۰

HTC Desire V

۸۷۵,۰۰۰

HTC Desire C

۵۲۰,۰۰۰

Sony

Sony Xperia acro S

۱,۳۰۰, ۰۰۰

Sony Xperia neo L

۷۱۰,۰۰۰

Sony Tablet S

۱,۳۵۰, ۰۰۰

Sony Xperia V

۱,۴۰۰, ۰۰۰

Sony Xperia E dual

۶۲۰,۰۰۰

Sony Xperia ZL

۲,۴۰۰, ۰۰۰

Sony Xperia acro S

۱,۳۴۰, ۰۰۰

Sony Xperia ion LTE

۱,۲۹۰, ۰۰۰

Sony Xperia E dual

۵۵۰,۰۰۰

Sony Xperia ZL

۲,۲۳۰, ۰۰۰

Sony Xperia V

۱,۳۰۰, ۰۰۰

Sony Xperia acro S

۱,۲۷۰, ۰۰۰

Sony Xperia tipo

۴۳۵,۰۰۰

Sony Xperia sola

۷۲۰,۰۰۰

Sony Xperia T

۱,۲۴۵, ۰۰۰