ملت ایران:در تازه ترین موضعگیری مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: چنانچه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه هدفمندی یارانه ها تجدیدنظر نکند، اجرای قانون هدفمندی در سال جاری عملی نخواهد بود. پیش از این کمیسیون تخصصی بررسی کننده بودجه سال جاری منابع درآمدی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی را ۵۰هزار میلیارد تومان تعیین و با افزایش میانگین قیمت حامل های انرژی به میزان ۳۸درصد موافقت کرده بود.

پیشنهاد دولت اما افزایش درآمد هدفمندی یارانه ها به ۱۲۰هزار میلیارد تومان است بدون اینکه مسئولان دولتی از میزان افزایش قیمت حامل های انرژی سخن بگویند. هرچند برخی نمایندگان مجلس گفته اند با تصویب پیشنهاد دولت دست کم هر لیتر بنزین باید ۲۵۰۰تومان فروخته شود. دیروز محمد کردبچه مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفت وگو با ایرنا گفت: درصورتی که مجلس بودجه هدفمندی یارانه ها را افزایش ندهد و بر رقم ۵۰هزار میلیارد تومان پافشاری کند، قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری قابل اجرا نخواهد بود.