به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز، شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت ماه به ترتیب زیر تصویب کرد:
بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و ۵۰% تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت ۲% بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل(بهره وری مورد انتظار) بر این اساس فرمول دستورالعمل تعیین قیمت عبارت خواهد بود از:
(PT = PT + PT - ۱(P + ۱/۲dz - %۲
pt - ۱ = قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین
pt = قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل
dz = تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایین ترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.
p = نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲% = بهره وری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین