به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، براساس ماده۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق۱ تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ هیات وزیران نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به این ترتیب است که ارزش مهریه به صورت ضرب مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه در عدد شاخص در سال قبل و تقسیم آن بر عدد شاخص در سال وقوع عقد محاسبه می شود.

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه ۲۰۰ هزار ریال در سال ۱۳۵۲ انجام شده و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تایید شود برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر یعنی سال ۱۳۹۲ از این فرمول استفاده می شود. یعنی مبلغ مهریه(۲۰۰ هزار ریال) ضرب درعدد شاخص در سال جاری(۱۳۰.۵۴) تقسیم برعدد شاخص در سال ۱۳۵۲(۰.۱۷) که عدد ۱۵۳ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۷۰ ریال به دست می آید.

بدیهی است مادامی که سال ۱۳۹۲ به پایان نرسد صورت کسر فوق شاخص سال ۱۳۹۱ یعنی عدد ۱۳۰.۵۴ خواهد بود و بعد از اتمام سال ۱۳۹۲ و ورود به سال ۱۳۹۳ شاخص سال ۱۳۹۲ جایگزین شاخص سال ۱۳۹۱ خواهد شد.