رتبه ۱۷۳ از میان ۱۷۸ کشور جهان سهم ایران در آزادی اقتصادی شد. براساس گزارش آزادی اقتصادی کشورهای جهان که هر ساله بنیاد هریتیج(Heritage Foundation) منتشر می کند، ایران از بین ۱۰ شاخص مورد بررسی و ۱۰۰ امتیاز تنها توانست ۴۰.۳ امتیاز کسب کند. در حالی که میانگین امتیاز کشورها ۶۰.۳ است.
در این گزارش نوشته شده ایران با کسب رتبه ۱۵ در میان ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بدترین جایگاه آزادی اقتصادی را دارد. براساس این گزارش ایران در مدت ۱۹ سال سابقه حضور در فهرست جهانی تنها ۴ امتیاز از نظر شاخص آزادی اقتصادی پیشرفت کرده است. در این گزارش با جای دادن اقتصادی ایران در بین «اقتصادهای سرکوب شده یا تحت فشار از نظر آزادی اقتصادی» نوشته شده: «اقتصاد ایران به صورت کلی از نظر آزادی بازار، نیروی کار، آزادی مالیاتی و فساد در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.»
در متن این گزارش آمده است که مداخله بالای دولت در بسیاری از جنبه ها فعالیت بخش خصوصی به رکود اقتصادی ایران در بخش غیر نفتی و سلب پویایی از اقتصادی کشور انجامیده است. همچنین محدودیت فضای کسب و کار امکان رشد سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی از بین برده است. از سوی دیگر این گزارش درباره دلایل مواجه اقتصاد ایران با مشکلات متعدد نوشته: «اقتصاد ایران به واسطه اجرای برنامه پرداخت یارانه ها، بخش دولتی حجیم، تورم بالا، آثار تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت با چالش های بسیاری رو به رو شده است.» در این گزارش، هنگ کنگ بیشترین امتیاز را کسب کرده و جایگاه نخست فهرست را دارد و بدترین کشور از نظر آزادی اقتصادی، کره شمالی نام برده شده است.
۳۵۳۵