در سال گذشته ۶۲۴ هزار و ۷۴۹ دستگاه خودرو تولید و ۷۸ هزار و ۶۷۳ دستگاه خودرو وارد کشور شد. میزان خودروی تولیدی در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ درصد کاهش و در مقابل واردات این محصول ۷۵ درصد افزایش داشته است.

رشد ۷۵ درصدی واردات خودرو به کشور در سال ۱۳۹۲ سهم خودروهای خارجی از بازار ایران را افزایش داده است به گونه ای که سال گذشته ۳۵ درصد کل فروش بازار خودروی ایران مربوط به خودروهای وارداتی بوده است.

براساس برآورد صورت گرفته در این زمینه، با فرض میانگین قیمت ۲۷ میلیون تومانی خودروهای داخلی و میانگین قیمت ۱۵۳ میلیون تومانی خودروهای خارجی عرضه شده در بازار ایران، ارزش کل خودروهای فروخته شده در بازار ایران در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۷ هزار و ۳۰۸ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومان بوده است.

با توجه به تعداد خودروهای تولید و وارد شده به کشور در سال گذشته، معادل ۱۷ هزار و ۹۷۲ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان از کل فروش بازار خودرو در سال ۱۳۹۲ مربوط به خودروهای تولید داخل و معادل ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان آن مربوط به فروش خودروهای خارجی بوده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ درصد کل فروش بازار خودروی ایران مربوط به خودروهای خارجی عرضه شده در این بازار و ۶۵ درصد بازار نیز در اختیار خودروهای داخلی بوده است.