ملت ایران: قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش به شرح زیر است: