به گزارش ملت ایران به نقل از واحد مرکزی خبر: درسال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نیازمند انسجام و برنامه ریزی هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد برای تعالی کشور هستیم.

وزیر اقتصاد و دارایی درتنکابن ضمن تشریح مهمترین برنامه های اقتصادی دولت در سال ۹۲ افزود: تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید در بخش های آسیب پذیر، سامان دادن معادن و سرمایه گذاری در این حوزه، تداوم طرح توسعه کشاورزی، افزایش حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله با گرانی اقداماتی است که امسال در حوزه اقتصادی به جِد دنبال می شود.

حسینی همچنین در خصوص بودجه سال ۹۲ گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه در قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از تمام ظرفیتهای قانون سال ۹۱، بهبود پرداخت های کارکنان و استفاده از احکام سال ۹۱ برای توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و عمرانی کشور است.