به گزارش به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، با احتساب افزایش ۲۰درصدیقیمت گازاز تاریخ یکم فروردین ماه امسال، قبوض صادر شده در این ماه به عنوان اولینقبوضگران شده ۹۳ صادر می شوند.

بر اساس تقسیم بندی مصرف انرژی در کشور به دو بخش ۷ماهه گرم و ۵ماهه سرد سال، شرکت ملی گاز ایران نیز میزان حداقل و حداکثر پرداخت گازبهای مشترکان را اعلام کرده است.

از ابتدای فروردین ماه امسال افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازبهای مصرفی از سوی هیات وزیران اعلام و ابلاغ شده است و این در صورتی است که حداکثر متوسط قیمت به ازای هر مترمکعب در این هفت ماه ۱۵۰ ریال محاسبه می شود.

بنابراین براساس جداول اعلام شده از سوی شرکت ملی گاز تعرفه ی خانگی گاز مصرفی اقلیم های یک و دو از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان مهرماه محاسبه می شود.

براساس جداول در نظر گرفته شده از سوی شرکت گاز ایران ۱۲ دامنه مصرفی برای هفت ماه گرم سال در نظر گرفته شده است.

براین اساس دامنه ی مصرف گاز برای مشترکان بر حسب مترمکعب از صفر تا ۵۴۵ مترمکعب در نظر گرفته شده است.

هم چنینحداقل قیمتهر مترمکعب گاز در دامنه یک تا ۱۲ از ۹۴۰ تا سه هزار و ۷۴۰ ریال محاسبه خواهد شد.

بنابر قانون بودجه سال ۹۳ علاوه بر نرخ های اعلام شده براساس بند «ح» تبصره دو ماده واحد این قانون به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی معادل ۱۳۰ ریال دریافت می شود.

اما مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز مصرف کنندگان از ابتدای فروردین ماه حداقل قیمت هر قبض را هفت هزار تومان و حداکثر میزان قبض گاز خانگی در ماه های گرم را با بیشترین مصرف ۹۷هزار تومان اعلام کرد.

به گفته ابراهیمی، در صورتی که مشترکان براساس عمده مصرف حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ متر مکعب گاز مصرف کنند در طول سال معادل ۳۵۰ هزار تومان باید بابت هزنیه گاز خود پرداخت کنند که با تقسیم شدن بر ۱۲ ماه سال حداقل ماهی ۲۹ هزار تومان باید پرداخت کنند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: دوره قبوض از ۳۶ تا ۴۵ روز محاسبه می شود.

وی افزود: همه این مصارف بسته به صرفه جویی مصرف کنندگان و محاسبه براساس دامنه ۴ جداول تعرفه های گاز خانگی است.حال بر اساس جداول تعرفه گازبهای مصرف کنندگان در سال ۹۳، در هفت ماهه گرم سال میزان هر قبض گاز از صفر تا ۹۷ هزار تومان محاسبه شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که بهتر است الگوی مصرف گاز برای مصرف کنندگان خانگی مشخص شود گفت: در صورتی که یک مصرف کننده بتواند میانگین ۶۰۰ تا ۷۰۰ متر مکعب گاز مصرف کند که این رقم معادل مصرف روزانه ۲۰ متر مکعب گاز خواهد بود هم درانرژی صرفه جویی شده و هم در قبوض گاز با قیمت های مناسب تری محاسبه می شود.