به گزارش ملت ایران به نقل از فارسدر حالی کهاپراتورهای تلفن همراهاز اعلام جزئیاتی در خصوصپیامک های تبریک نوروزیرئیس جمهور، میزان هزینه، محل تامین اعتبار و تعداد پیامک ها خودداری می کنند، یک منبع آگاه در این خصوص، اظهار داشت: این کار یک سفارش عادی به اپراتورها بوده که سفارش دهنده گفته هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؛ اما اپراتورها اعلام کرده اند قصد دریافت وجه بابت هزینه این پیامک ها ندارند.

وی گفت: از ابتدا سفارش ریاست جمهوری با قصد عدم پرداخت هزینه نبوده است.

پیش از این، مشاور رسانه ای رئیس جمهور اعلام کرده بود: هزینه ای بابت این پیامک ها توسط نهاد ریاست جمهوری پرداخت نشده و قرار نیست پرداخت شود؛ این کار با قبول هزینه و اسپانسر شدن توسط اپراتورها انجام شده است.

وی ادامه داد: به گفته اپراتورها این پیامک ها در زمره پیامک های انبوه است و با قیمت ۷.۵ تومان محاسبه می شود.

ارسال پیامک انبوه توسط cp ها(اپراتورهای پیامک انبوه) و بر بستر اپراتور تلفن همراه انجام می شود و اپراتور و cp از این محل کسب سود می کنند.

وی در خصوص پیش بینی تعداد پیامک های ارسالی با این مضمون، یادآور شد: یکی از اپراتورهای تلفن همراه ۳۵ میلیون پیامک از طرف رئیس جمهور ارسال کرده است.

در ایران یکی از اپراتورهای موبایل ۴۰ میلیون و اپراتور دیگر ۲۲ میلیون مشترک فعال دارد.

اگر ۶۰ میلیون پیامک با قیمت ۷.۵ ارسال شده باشد تقریبا ۴۵۰ میلیون تومان برای این کار هزینه شده است.