شورای عالی کار در جلسه ۲۳ اسفندماه ۹۲ پس از بحثو بررسی در خصوص تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۳، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران، انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همسو با سیاستهای دولت در راستای تثبیت و حفظ اشتغال موجود مواردی را با اجماع و اتفاق نظر همه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به تصویب رساندند.

جزییات بخشنامه

*بر اساس این بخشنامه از ابتدای سال ۱۳۹۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه‌ کارگران مشمول قانون کار اعم از قرار‌داد دائم یا موقت، مبلغ ۲۰۲.۹۷۰ ریال(دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) تعیین شده است و در مورد سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا(موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۲ افزایش پیدا کرده است.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۰۲.۹۷۰ ریال(دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) بند(۱) کمتر شود.

*همچنین به کارگرانی که در سال ۱۳۹۳ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی انان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال به عنوان پایه(سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظرگرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه‌ مورخ ۱۳۹۲.۱۲. ۲۳ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۳ همه کارگران دارای قرار‌داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه(سنوات) خواهند بود.

*بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷.۷. ۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۳ کمک هزینه‌ی اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر(اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

*ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند(۱) و تبصره یک بند(۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار وجبران خدمت خواهد بود.

*مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

*واحد‌های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۱۲. ۲۳ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲. ۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۱۲. ۲۳ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه‌ اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌کند:

نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۳(به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۲) در مورد کارگران کارمزدی(اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۲ درصد افزایش می‌یابند و در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد شد زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.

چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۲۰۲.۹۷۰ ریال در روز شود، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۲۰۲.۹۷۰ ریال خواهد بود.

اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲. ۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.